පාර්ලිමේන්තුවේ අඩුවෙන්ම පැමිණෙන  මන්ත්‍රීන් කවුද සහ  කප්  එක ගත්තේ කවුද යන්නත් මුතුහෙට්ටිගම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා නිතර පාර්ලිමේන්තු නොයාමේ රහස ගැනත් නියොජ්‍ය ඇමැතිවරයා අද මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් පැවසීය. 

වීඩියෝ අමල් වික්‍රමරත්න