ලැයිස්තුවෙන් මන්ත්‍රීවරියන් තේරීම අර්බුදයක්


(දයාසිලි ලියනගේ)  
පළාත් පාලන ආයතන  සඳහා ඒ ඒ පක්ෂ ඉදිරිපත් කර ඇති සමානුපාතික ලැයිස්තුවලින් සභිකවරියන් නම් කිරීමේදී අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.  


මේ තත්ත්වය මත ක්‍රියාකාරි දේශපාලනඥයන්ට සභික ධුර අහිමිවීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තිබෙන බව දැන ගන්නට ඇත.   

නව පළාත් පාලන පනතට අනුව සියයට 25 ක කාන්තා නියෝජනය තිබිය යුතු නිසා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂිකාවන් පරාජයට පත් වුවහොත් එම නියෝජනය පිළිබඳව ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.  


එහිදී ලැයිස්තුවලින් සභිකයන් තෝරාපත් කිරීම පිළිබඳව ඒ ඒ පක්ෂ අතර අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ ඉඩකඩ බොහෝ පවතින බව වාර්තාවේ. එහිදී ක්‍රියාකාරී දේශපාලනඥයන් කපා හැරීමට සිදුවුවහොත් ඔවුන් ඒ පිළිබඳව විරෝධය දැක්වීමෙන් මෙම අර්බුදකාරී තත්ත්වය ඇතිවීමට ඉඩ ඇතැයිද වාර්තාවේ.