මැතිස​ෙබි විදුලි සෝපාන නඩත්තුවට වාර්ෂිකව ලක්ෂ 50 ක්


 

(දයාසීලි ලියනගේ) 

පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල තුළ ක්‍රියාත්මක වන විදුලි සෝපාන 12 ක නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් පෞද්ගලික ආයතනයකට වාර්ෂිකව ලක්ෂ 50 ක මුදලක් ගෙවනු ලබන බව වාර්තා වේ. 

 වර්ෂ 2008 දක්වා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් මෙම විදුලි සෝපානවල නඩත්තු කටයුතු සිදුකරනු ලැබූ අතර ඉන්පසුව පෞද්ගලික ආයතනයකට එම කටයුතු බාර දී ඇත. එම සමාගම මේ සඳහා අය කරන ලද මුදල ලක්ෂ 35 සිට මේ වනවිට ලක්ෂ 50 දක්වා වැඩිකර ඇත. 


විදුලි සෝපානයක මන්ත්‍රීවරු හිර වී සිටීමේ සිද්ධියෙන් පසු අලුතෙන් විදුලි සෝපාන සවි කිරීමට අදහස් කර සිටියත් එදින විදුලි සෝපානය ක්‍රියාවිරහිත වී ඇත්තේ ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි පිරිසක් එහි සිටීම නිසා බව අනාවරණය වී ඇතැයි වාර්තා වේ. අලුතෙන් විදුලි සෝපාන අවශ්‍ය නොවන බව අද‌ාළ නිලධාරින් විසින් පාර්ලිමේන්තු බලධාරින්ට ලිඛිතව දන්වා ඇති බව ද දැනගන්නට ඇත. විදුලි සෝපාන සවි කරන ලද ජපන් ආයතනය එම සෝපාන සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි අමතර කොටස් ද ලබා දී ඇත.