බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයට ඉසුර දේවප්‍රිය?


බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර තනතුරට ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා පත් කිරීමට යන බව ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.  


බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අසාද් සාලි මහතා මේවනවිට කටයුතු කරයි.  


මෙම පළාත් සභාවේ නිල කාලය අප්‍රේල් 20 වැනිදායින් අවසන් විය.