ජනපති-ගෝඨාභය ඝාතන කුමන්ත්‍රණයේ රහස් ලබන සතියේ...


ජනපති සහ ගෝඨාභය ඝාතන කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳ හෙළිදරව් වී ඇති විශේෂ තොරතුරු ඇතුළත් ලිපියක් ලබන සතියේ ඉරිදා ලංකාදීපයෙන් බලාපොරොත්තු වන්න....