කපාපු පොල් රටින් ගෙනෙයි


(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)  
පොල් මිල ඉහළයාම පාලනය කිරීම සඳහා කපාපු පොල් ආනයනය කිරීමේ යෝජනාවක් රජයට ඉදිරිපත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.  

අපනයනය කිරීම සඳහා සකස් කරනු ලබන පොල්තෙල් නිෂ්‍පාදනයට මෙරට කපාපු පොල් යොදා ගැනීම, පොල් මිල ඉහළ යාමට එක් හේතුවක් වී ඇති බැවින්, පොල් තෙල් නිෂ්‍පාදනය සඳහා මෙම කපාපු පොල් ආනයනය කිරීම සුදුසු බවට යෝජනා වී ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ.  


එවිට, පොල් තෙල් නිෂ්පාදනයට යොදා ගනු ලබන පොල් වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කළ හැකි බව පොල් තෙල් අපනයනය කරන දේශීය නිෂ්පාදකයන් රජයට පෙන්වා දී ඇති බව ද වාර්තා වේ.  


ජීවන වියදම ඉහළයාමට පොල් මිල ඉහළයාම ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇති අතර, සහල් මිලද ජීවන වියදම ඉහළ යාමට හේතු වී තිබේ.