3.06
ඇගැයුම්
04/03/2016
බැලුවෝ - 1886
3.23
ඇගැයුම්
08/02/2016
බැලුවෝ - 2439
3.27
ඇගැයුම්
17/09/2015
බැලුවෝ - 8170
3.23
ඇගැයුම්
26/06/2015
බැලුවෝ - 4127
3.67
ඇගැයුම්
15/06/2015
බැලුවෝ - 3550
4.26
ඇගැයුම්
15/06/2015
බැලුවෝ - 3146
4.17
ඇගැයුම්
15/06/2015
බැලුවෝ - 3745
3.53
ඇගැයුම්
07/04/2015
බැලුවෝ - 7371
3.99
ඇගැයුම්
01/04/2015
බැලුවෝ - 5346
3.78
ඇගැයුම්
26/03/2015
බැලුවෝ - 6703
3.18
ඇගැයුම්
19/02/2015
බැලුවෝ - 7682
3.62
ඇගැයුම්
17/01/2015
බැලුවෝ - 1601
3.26
ඇගැයුම්
16/01/2015
බැලුවෝ - 479
4.38
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 2046
3.37
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 665
3.35
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 483
3.34
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 99
3.42
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 103
3.54
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 124
3.60
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 107
නම


ගීතය පිලිබඳ විස්තර


යූ ටියුබ් සබඳතාවය