3.06
ඇගැයුම්
04/03/2016
බැලුවෝ - 1900
3.23
ඇගැයුම්
08/02/2016
බැලුවෝ - 2453
3.27
ඇගැයුම්
17/09/2015
බැලුවෝ - 8183
3.23
ඇගැයුම්
26/06/2015
බැලුවෝ - 4130
3.67
ඇගැයුම්
15/06/2015
බැලුවෝ - 3553
4.26
ඇගැයුම්
15/06/2015
බැලුවෝ - 3153
4.17
ඇගැයුම්
15/06/2015
බැලුවෝ - 3751
3.53
ඇගැයුම්
07/04/2015
බැලුවෝ - 7373
4.00
ඇගැයුම්
01/04/2015
බැලුවෝ - 5361
3.78
ඇගැයුම්
26/03/2015
බැලුවෝ - 6713
3.18
ඇගැයුම්
19/02/2015
බැලුවෝ - 7685
3.62
ඇගැයුම්
17/01/2015
බැලුවෝ - 1604
3.26
ඇගැයුම්
16/01/2015
බැලුවෝ - 483
4.38
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 2049
3.37
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 667
3.35
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 486
3.34
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 103
3.42
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 109
3.54
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 130
3.83
ඇගැයුම්
13/01/2015
බැලුවෝ - 132
නම


ගීතය පිලිබඳ විස්තර


යූ ටියුබ් සබඳතාවය