ඉන්දිකා රාමනායක

                                          
පිටකොටුව කුමාරවීදියේ වෙළෙඳසැලක ගින්නක් හටගෙන ඇත. 

ගිනි රථ 6ක් හා ගිනි නිවන භටයින් 30 ක් පමණ  ගින්න නිවීම සඳහා යොමුකළ බව ගිනි නිවන හමුදාව පවසයි.

ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක