(සුදත් එච්. එම්. හේවා)
                                      
හැටන් පොංනගර් ප්‍රදේශයේ ලඳු කැලෑවක ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති. 

මේ දිනවල හැටන් ආශ්‍රිත කැලෑබිම්වල ගිනි තැබීම් වැඩි වී ඇති අතර  මේ හේතුවෙන් දැඩි පරිසර විනාශයක් ද සිදු වෙමින් පවතී.  

යම් පිරිසක් විසින් පොංනගර්හි ලඳු කැලෑව ගිනි තබන්නට ඇතැයි සැක කෙරේ.     

 හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සේවකයෝ ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට පියවර ගත්හ.