(රංජිත් රාජපක්ෂ)                       

හැටන් සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය කරන සියලුම පෞද්ගලික  බස් රථ සහ ලංගම බස් රථ අද (24) වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

පෞද්ගලික සහ ලංගම බස් රථ නාවලපිටිය බස් නැවතුම්පොළට ගමන් කර මගින් නංවා ගන්නා අතර ඊයේ (23) සිට නාවලපිටිය ලංගම ඩිපෝව මගින් හැටන් සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය කරවන ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ නාවලපිටිය බස් නැවතුම්පොළට ඇතුළත් නොකර එම බස් රථ නතර කිරිම සදහා නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය අසළ මගින් ආවරණයක් නොමැතිව  වෙනම ස්ථානයක් වෙන් කර ඇත.

එයට විරෝධය නගමින් හැටන් සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය කරවන ලංගම සහ පෞද්ගලික බස්රථ අද වැඩ වර්ජනය ආරම්භ කර ඇත.

එම මාර්ගයේ දිනකට ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ ගමන් වාර 67ක් ධාවනය වේ.

නාවලපිටියේ සිට හැටන් දක්වා ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ ගණනාවක් දිනපතා ධාවනය වන අතර එම බස් රථවලට හැටන් බස් ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් නැවැතුම්පොළ වලට  ඇතුළුවීමට හැටන් බස් නැවතුම්පොළේ ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් ඉඩ ලබා දුන්නේද නැත.

හැටන් බස් නැවතුම්පොළේ සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය වන ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථහිමියන් පවනුයේ මෙතෙක් කල් එම මාර්ගයේ ධාවනය  කළ  බස් රථ නාවලපිටිය බස් නැවතුම්පොළේ නාතර කර මගින් නංවා ගත් බවත්, පැරණි ක්‍රමයටම තවදුරටත් හැටන් සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය වන සියලුම බස් රථ නාවලපිටිය බස් නැවතුම්පළෙට ඇතුලු කර මගින් නංවා ගැනිමට අවස්තාව ලබාදෙන ලෙසයි.

එතෙක් වැඩ වර්ජනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන බවද හැටන් බස් නැවතුම්පොලේ සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය කරවන පෞද්ගලික නැවතුම්පොළේ නිලධාරීහු පැවසූහ.