හිගුරක්ගොඩ- ඩබ් ඒ පියතිලක

සෝමාවතිය ජාතික උද්‍යානයට අනවසරයෙන්  ඇතුළු වි  වන සතුන් ඝාතනය කරමින් සිටි පුද්ගලයන් පස් දෙනෙක්  අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. 

මොවුන් සතුව තිබූ මරණ ලද ඉබ්බන්  හක්කපටස් සහ යතුරු පැදි තුනක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.