(සම්පත් ප්‍රියනන්දන  )

සබරගමු  විශ්වවිද්‍යාලයේ  සිසුහු   කොළඹ බදුල්ල  ප්‍රධාන  මාර්ගයේ   පඔහින්න  මංසන්ධියේ   අද (14) දා දහවල්  විරෝධතාවයක  නිරත  වුහ.

එම සිසුන් විවිධ  සටන්  පාඨ  සහිත  බැනර්  සහ කටවුට්  රැගෙන  පැයක  ආසන්න  කාලයක්  මෙලෙස  විරෝධතාවයේ  නිරත වුහ.

රක්ෂිත  බන්ධනාගාර  ගත කර සිටින අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලිය  ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ  කැඳවුම්කරු   මහිල්  බණ්ඩාර  නිදහස්  කරන ලෙසත්  විශ්වවිද්‍යාලයීය  සිසුන්ට  ⁣ ඇහුම්කන්  දෙන  ලෙසත් ,ශිෂ්‍ය මර්ධනය නතර කරන  ලෙසත්    ඉල්ලමින්   ඔවුහු  මෙලෙස  විරෝධතාවයේ  නිරත  වුහ.