( සම්පත් ප්‍රියනන්දන)

ඉදිරි  මාසයේ සිට මහ පොළ හා  ශිෂ්‍යධාර  ලබාදෙනුයේ  දේශන සඳහා 80% අනිවාර්ය  පැමිණීම  සලකා බැලීමෙන් පසුව බව පවසමින් නිකුත් වූ  චක්‍රලේඛනය හකුළා  ගැනීමට  කටයුතු  කරන ලෙස බල කරමින්  සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ  මහා ශිෂ්‍ය  සංගමයේ සිසුහු අද ( 19) උද්ඝෝෂණයක් ඇරඹුහ.

මහ පොළ හා ශිෂ්‍යධාර  කප්පාදු  වහා නතර කරන ලෙසත්, ජීවන වියදමට සරිලන  ලෙස  මහ පොළ හා ශිෂ්‍යධාර  වාරිකය ඉහළ  දමන ලෙසත්, බඩු මිල බදුබර පහත දමන ලෙසත් ඔවුහු පැවසූහ. සිසුහු 500 ක් පමණ මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.