සම්පත් ප්‍රියනන්දන  


සමාජිය විද්‍ය හා භාෂා පීඨයේ  අතිරේක  ප්‍රවේශය  යටතේ  සිදුකෙරෙන  බදවා  ගැනීම්  කප්පාදුව වහා  නතර  කර   ගන්නා  ලෙස ඉල්ලා සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ  සිසුන්  පිරිසක්  විශ්වවිද්‍යාලයේ  ප්‍රධාන  දොරටුව  අභියස  සත්‍යයග්‍රහයක්  අද (13)  දහවල් ආරම්භ කෙරිණි.


සිසුන්ට සිදුකර ඇති අසාධාරණ  කිහිපයකට එරෙහි  මෙම සත්‍යයග්‍රහය ආරම්භ කළ බව සබරගමුව  විශ්වවිද්‍යාලයේ  මහා ශිෂ්‍යය  සංගමගය පවසයි.