(දයාරත්න ඇඹෝගම)

විලච්චිය දුණුමඩලාව විද්‍යාලයේ  විදුහල්පතිවරයා ස්ථාන මාරුකිරීමට හා පාසලට ගුරුවරුන් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා දෙමාපියවරු සහ පාසල් සිසුහු අද (15) අනුරාධපුර ඩී. එස්. සේනානායක වටරවුම ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක නිරතවුහ.

විවිධ පොස්ටර්, බැනර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් උද්ඝෝෂණයේ නිරත වූ සිසු දරුවෝ සිය විදුහල්පතිවරයාගේ ස්ථාන මාරුව අවලංගු කර පාසලට ගුරුවරුන් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා උද්ඝෝෂණයේ නිරත වූහ.