( හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ සහ එච් .චන්දන )

නියඟයෙන් පීඩාවට පත්ව මහකුඹුක්කඩවල   ජනතාවට පානීය ජල ලීටර් ලක්ෂයක් බෙදා දිමට ‘සිංහලේ අපි‘ සංවිධානය අද ( 12 ) කටයුතු කළේය.