(රාස්සගල සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ ඉඔුල්පේ  නාලක ජේ. හෙට්ටිආරච්චි)

බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයට පවතින දැඩි වියළි කාලගුණික තත්වයත් සමග බෙලිහුල්ඔයේ ජලමට්ටම සීඝ්‍රයෙන් පහත බැසිම හේතුවෙන් බෙලිහුල්ඔය සිඳී ගොස් ති⁣බේ.

මීට  පෙර කිසිම  කාලයකදී බෙලිහුල්ඔයේ ජල මට්ටම  මෙතරම් විශාල ලෙස අඩුවිී නොමැති බව බෙලිහුල්ඔය ප්‍රදේශයේ පදිංචි ජනතාව කියති. සමනල වැව පෝෂණය වන ප්‍රධාන ගංගා අතර බෙලිහුල්ඔය ප්‍රධාන තැනක්  ගනියි.