චමිල් රූපසිංහ
 
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු මැයි 21,22 හා 27 වන දින ආරම්භ කරනු ලබන බව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උපුල් බී.දිසානායක මහතා නිවේදනයක් මගින් දන්වා සිටී.

මේ මස 21 වන දා කෘෂිකර්ම පීඨය, සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨය සහ වෛද්‍ය පීඨය සියලුම සිසුන් සඳහාත්, පශු වෛද්‍ය පීඨයේ පළමුවන සහ අවසාන වසර සිසුන් සදහාත්, ඉංජිනේරු පීඨයේ පළමුවන වසරේ සියලුම සිසුන් සහ දෙවැනි වසරේ පරිගණක ඉංජිනේරු සිසුන් සදහා  අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ වේ. 

මැයි මස 22 වන දා ශාස්ත්‍ර පිඨය කළමනාකරණ පීඨය සහ විද්‍ය පීඨවල සියලු සිසුන් සදහා විවෘත කරනු ලබන බවත් මැයි මස 27 වන සදුදා දන්ත වෛද්‍ය පීඨය සියලු සිසුන් සඳහා විවෘත කරනු ලබන බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.