(ඉන්දික අරුණ කුමාර)

පාරිසරික සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් හා මහජනතාව දැනුවත් කිරිමේ අරමුණින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පාරිසරික පෝස්ටර් චිත‍්‍ර තරගයක් පවත්වයි. ඔක්තෝබර් මස දී පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපති පරිසර උළෙලට සමගාමීව තරගාවලිය පැවැත්වීමට නියමිතය.පාසල් දරුවන් හා විවෘත වශයෙන් අංශ දෙකක් යටතේ තරගය පැවැත්වෙයි.

දිවයිනේ සියලූ පාසල් වලට මෙම තරගාවලියට සහභාගිවිය හැකි අතර බාහිර නිර්මාණකරුවන්ට විවෘත අංශය යටතේ සහභාගි විය හැකිය. පාසල් අංශයේ තරග 9 - 11 සහ 12 - 13 වශයෙන් පැවැත්වෙයි.විවෘත අංශය යටතේ දිවයිනේ  ඕනෑම තරගකරුවෙකුට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

පෝස්ටර් චිත‍්‍ර සඳහා දියසායම් හෝ පැස්ටල් මාධ්‍ය භාවිත කළ හැකිය. චිත‍්‍ර ඇඳිම සඳහා අඟල් 20 × 16 ප‍්‍රමාණයේ බ්‍රිස්ටල් බෝඩ් භාවිත කළ හැකිය. පළාත් හා ජාතික මට්ටමින් පළමු ,දෙවැනි හා තෙවැනි ස්ථාන තොරනු ලබයි.

තොරාගන්නා එම නිර්මාණ අතරින් ප‍්‍රශස්ත මට්ටමේ නිර්මාණ බණ්ඩාරනයක සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලාවේ පැවැත්වෙන ජනාධිපති පරිසර සම්මාන උළෙලේ දී ප‍්‍රදර්ශනය කෙරේ. නිර්මාණ භාරගන්නා අවසන් දිනය මේ මස 30 වන දායින් අවසන් වෙයි.

නිර්මාණකරු පිළිබඳ සියලූ විස්තර නිර්මාණය පිටුපස සඳහන් කළ යුතුය. පාසල් නිර්මාණ පංතිභාර ගුරු මහත්මිය හෝ විදුහල්පතිවරයාගේ නිර්දේශ යටතේ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

නිර්මාණ බාහාලන ඇසුරුමේ වම්පස ‘‘ පාරිසරික පෝස්ටර් චිත‍්‍ර තරගය - 2017 ’’ යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය. සියලූ නිර්මාණ මේ මස 30 වැනි දිනට පෙර පාරිසරික පෝස්ටර් චිත‍්‍ර තරගය - 2017, සභාපති , මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. ලිපිනයට තැපැල් මගින් හෝ ගෙනැවිත් බාරදිය හැකිය.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර 011 - 2876642 දුරකථන අංකයෙන් හෝ  web address  වෙබි අඩවියෙන් ලබාගතහැකි බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය නිවේදනය කරයි.