( මොරගහහේන කේ බුද්ධික කුමාරසිරි )

හෝමාගම නගරයේ සිට පිටිපන තාක්ෂණ නගරය දක්වා ඉදි කිරීමට නියමිත මං තීරු හතරකින් යුත් මාර්ගය ඉදිකිරිමේදී  තම නිවාස අහිමි නොවන අයුරින් මාර්ග සැලැස්ම සකස් කරන ලෙස ඉල්ලා හෝමාගම අවට ප්‍රදේශවල ජනතාව අද උදෑසන හෝමාගම නගරයේදී විරෝධතාවයක නියැලිණ.

තම නිවාස 50 ක් පමණ කඩා ඉවත් කිරීමට සිදු වන ආකාරයේ සැලසුමක් නිර්මාණය කර ඇති බැවින් එම නව සැලසුමට මෙසේ විරෝධය පල කර ඇත.