(පාලිත ආරියවංශ) 
 
කන්දකැටිය මොරහෙල නිවාසයක තිබී පතොරොම් තුවක්කුවක් අද(18) සොයා ගත්බව කන්දකැටිය පොලිසිය පවසයි.
 
 නිවසේ හිමිකරු(59) පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
 
ඔහු නිදන ඇඳ යට තිබී තුවක්කුව සොයා ගත්බව පොලිසිය කියයි.