(රොමේෂ් මධුෂංඛ)
 
උතුරු පළාතට මේ දිනවල පවතින නියං කාලගුණය හේතුවෙන් එහි ජීවත්වන පවුල් 91,639 කට අයත් පුද්ගලයින් 319,551 දෙනෙකු පීඩාවන්ට පත්ව සිටින බවට ප්‍රදේශයන් හි පිහිටි ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය කියයි.


උතුරු පළාතේ පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 32කට අයත් ජනතාව මෙසේ පවතින නියං තත්වයන් හේතුවෙන් පීඩාවන්ට පත්ව සිටින බවට දිස්ත්‍රික් භාර ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයන් පෙන්වා දෙයි.


මේ අනුව යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙහි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 15කට අයත් පවුල් 30,408කට අයත් පුද්ගලයන් 110,156 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව සිටිති.
වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 4කට පවුල් 1,974කට අයත් පුද්ගලයන් 7,276ක් පීඩාවට පත්ව ඇත.


කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 4කට අයත් පවුල් 24,099 කට අයත් පුද්ගලයින් 81,887ක් පීඩාවට පත්ව ඇත.


මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 5ක පවුල් 29,421කට අයත් පුද්ගලයන් 102,163ක්, විපතට පත්ව ඇති අතර මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 4කට අයත්  පවුල් 5737කට අයත් පුද්ගලයන් 18,069ක්, විපතට පත්ව ඇති බවට අදාළ දිස්ත්‍රික්කයන් හි පිහිටි ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයන් විසින් පෙන්වා දෙයි.


ප්‍රදේශයන්හි පිහිටි කුඩා වැව් සිඳී යාම හා වර්ෂාව නොලැබීම හේතුවෙන් දිනෙන් දින පීඩාවට පත්වන ප්‍රමාණයන් වැඩිවිය හැකි බවටද ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයන් හි නිලධාරීන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.