(අමදෝරු අමරජිව)
 
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයට අයත්  ත්‍රිකුණාමලය මණ්ඩපයේ 2017/18 අධ්‍යයන වර්ෂයේ  සිසුන් හැර අනෙකුත්  අධ්‍යයන වර්ෂවල සිසුන් සඳහා  අධ්‍යාපන කටයුතු  ලබන 22  දා සිට ආරම්භ කරන බව මණ්ඩාධිපති මහාචාර්ය වී.කනකසිංහම්  මහතා පැවසීය.

මේ අනුව 2017/18 අධ්‍යයන වර්ෂවල  සිසුන් හැර අනෙකුත් සිසුන් 21 දා සවස 06.00ට පෙර නේවාසිකාගාරවලට පැමිණිය යුතු බව මණ්ඩපාධිපති  කීය. සවස 06.00 පසුව පැමිණෙන සිසුන් ආරක්ෂක හේතුන් මත  නේවාසිකාගාර පරිශ්‍රයට ඇතුළු කර නොගන්නා බව කී මණ්ඩපාධිපතිවරයා 2017/18 අධ්‍යයන වර්ෂයේ සිසුන්  වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය පසුව දැනුම් දෙන බව කීය.

මේ වන විට විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රය නාවික හමුදාව, යුද හමුදාව හා පොලිසිය සම්පුර්ණයෙන් පරීක්ෂාවකට ලක් කර ආරක්ෂාව තහවුරු කර තිබේ.