( සේනක  බණ්ඩාර )
 
තඹුත්තේගම නේවාසික ව්‍යාපාර කාර්යාලය ඉදිරිපිටඅඛණ්ඩව දින 19 කට වැඩිකාළයක් උපවාසයේ යෙදුණ ගොවීහූ  උපවාසය අත් හැරීමට අද (12) දහවල් කටයුතු කළහ.
 
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  දුමින්ද  දිසානායක මහතා  හමු වී ජනාධිපතිතුමන්ට යොමු කිරීම සඳහා   සන්දේශයක්  බාර  දීමෙන් අනතුරුව ඔවුහු උපවාසය අත්හැරියේය.
 
මහවැලි එච් කළාපයේතඹුත්තේගම කොට්ඨාශයේගොවි ජනතාවට බලපා ඇතිගැටලු කීපයකට විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීම් කරමින්තඹුත්තේගම මහවැලි එච්.කළාපීය නේවාසික ව්‍යාපාරකාර්යාලය ඉදිරිපිට පසුගිය 24වැනි දින ගොවි ගෙවිලියන්පිරිසක් උපවාසයක් ආරම්භකළ අතර,තමන්ගේ යල්කනනයේ හානි වූ වගාවන්සඳහා අක්කරයකට රුපියල් 50000 ක වන්දි මුදලක් ලබා දෙනලෙසට හා තම වගාවන්ට නිසිපරිදී ජලය ලබා නොදීමටවිරෝධය පළ කරමින් ඇතුළුඉල්ලීම් 10 ක් සම්බන්ධයෙන්ගොවි සංවිධාන 22 ක ගොවි ගෙවිළියෝ උපවාසයක් ආරම්භකරනු ලැබූහ.