(සුසිල්   ප්‍රියන්ත, හේමන්ත  ද  සිල්වා )

පවතින  ගුරු  හිඟයට   විරෝධය පා  බලපිටිය  රේවත  විදුහලේ   ඉගෙනුම  ලබන  සිසු දරුවන්ගේ  දෙමාපියෝ  අද (19)   දරුවන් පාසල් නොඑහු.  

දරුවන්   වෙනුවට   පාසලට   පැමිණි  දෙමාපියෝ  රේවත  විදුහලට  අවශ්‍ය  ගුරුවරුන්  ලබාදෙන  ලෙස   ඉල්ලා  උද්ඝෝෂණ  ව්‍යාපාරයක  නිරත වූහ.

මේ  විදුහලට  ගුරුවරුන්  39ක්  හිඟ  බවත්   මේ  පවතින  මේ  ගුරු  හිඟය  නිසා  සිය  දරුවන්ට  නිසි  අධ්‍යාපනයක්  නොලැබෙන  බවද  ඔවුහු  කියති .

ජායාරූප - සුසිල් ප්‍රියන්ත

ජායාරූප - දිපාල් ද සිල්වා