(මනෝජ් හර්ෂික)

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දුරස්ථ සහ අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය මඟින් මෙහෙයවනු ලබන 2017 අධ්‍යයන වර්ෂයේ බාහිර උපාධි පාඨමාලාවන් සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම ආරම්භ කළ බව කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දුරස්ථ සහ අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රයේ ලේඛාකධිකාරිවරයා පැවැසීය.

ඒ අනුව ශාස්ත්‍රවාදී, ව්‍යාපාර කළමණාකරණවේදී, විද්‍යාවේදී, වාණිජ විද්‍යාවේදී (විශේෂ) යන උපාධි පාඨාමාලාවන් සඳහා මැයි 15 දින සිට ජුනි 20 දක්වා අයදුම් කළ හැකි බව ද ලේඛාකාධිකාරිවරයා පවසයි.

වැඩිදුර තොරතුරු http:www.cdce.kln.ac.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකි බව ලේඛාකාධිකාරිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.