(ජයරත්න වික්‍රමාරච්චි)
 
මේ දිනවන පවතින නියං තත්වය හේතුවෙන් කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 26කින් 7ක, පවුල් 1,137ක, පුද්ගලයන් 3,348ක් සඳහා බවුසර මගින් පානීය ජලය බෙදා හරින බව කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කියයි.
 
කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කුඹුක්වැව, රඹාවැව, මුරුක්කුවටවන, කරුවලගස්වැව, පලීගම, අලුත්ගම, පාවට්ටාමඩුව යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල ජනතාවගෙන් දැනට පානීය ජල අවශ්‍යතාවය ඇති පවුල් සඳහා ආපදා සහන සේවය මගින් ජලය බෙදාහරින බව එම කාර්යාලය පවසයි.
 
මෙම නිං තත්වයන් ඉදිරියේදී වෙනස් වුවහොත් ඒ අනුව කටයුතු කරන බව එම කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.