(ප්‍රසාද් රුක්මල් )

ඌව පළාතේ  රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්  රැකියා ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා  බදුල්ල නගරයේදී අද (10) උද්ඝෝෂණයක් අරඹා තිබේ.

 විවිධ සටන් පාඨ සහිත පුවරු අතැතිව ඔවුහු උද්ඝෝෂණයේ යෙදී සිටිති.