ජවුෆර් ඛාන්

 
ඊලාම් විමුක්ති කොටීන්ට විරුද්ධව අද (3)  අක්කරේපත්තුවේ උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණි.

අක්කරේපත්තුව  සම්බන්ධීකරණ කමිටුව   සංසදය විසින් මෙම උද්ඝෝෂණය  සංවිධානය කර තිබිණි. නැගෙනහිර පළාත් හිටපු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය  එන් නවරත්නරාජා මහතා ද මෙම උද්ඝෝෂණයට සහභාගී විය.

වව්නතිව් පොලිස් නිලධාරීන්ට කරන ලද  ප්‍රහාරය  පිළිකුල්ව හෙළා දකින බවත් සාමයට අකමැත්තෙන් නීතිය ඉදිරියට ගෙන එනු යනුවෙන්  සිංහල ඉංග්‍රීසි  භාෂා වලින් පාඨ සඳහන් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කෙරිණි.