(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ) 
 
ආණමඩුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික සභාව අද (9) පැවති අවස්ථාවේ දී නව සති පොළ සම්බන්ධව පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අතර ඇතිවූ වචන හුවමාරුව නිසා දැඩි උණුසුම් තත්වයක් හට ගැණිනි. 

ආණමඩුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ප්‍රියන්ත රාජකරුණා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අවස්ථාවේදි නව සතිපොළ සම්බන්ධව එක්සත් ජාතික පක්ෂ සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මන්ත්‍රීවරුන් අතර ඇතිවු වචන හුවමාරුව මීට හේතු විය. 

රුපියල් ලක්ෂ 1250 කට ආසන්න මුදලක් වැය කරමින් මහ නගර හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මගින් මෙම සති පොල ඉදිකර දී තිබුණ ද එය ප්‍රාදේශීය සභාවට බාර නොදීමෙන් මසකට ආසන්න කාලයක් ගැටලුකාරි තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය.