(  එච්. චන්දන සහ හිරාන් ප්‍රියංකර  )
 

වනාතවිල්ළුව - අරුවක්කාඩු  කසල අංගනයට විරෝධය පා  අද (15) පුත්තලම නගරයේ  සියලු  කඩ සාප්පු වසා දමා ඇති  අයුරු දක්නට ලැබිණි.
 
නගරයේ තැන තැන කළු කොඩි ඔසවා , විවිධ නාම පුර්වද එල්ලා ඇති තිබේ.
 
 මීට සමගාමීව අද දහවල් පුත්තලම කළපු තීරය අභියස  විරෝධතා රැළියක්ද පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඡායාරූප - එච් චන්දන

ඡායාරූප - හිරාන් ප්‍රියංකර