රංජන් කස්තුරි
 
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට අයත් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතේ පැවති රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ රජයේ මුද්‍රණ හා ප්‍රකාශන කටයුතු යන විෂයන් ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද (12) නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් එම පවරාදීම කර තිබේ.

රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ රජයේ මුද්‍රණ හා ප්‍රකාශන කටයුතු මීට පෙර ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඉකුත් දෙසැම්බර් 28 වැනි දා ජනාධිපතිවරයා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් එය රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ගනු ලැබීය.