තරිඳු ජයවර්ධන
 
මන්නාරම සමූහ මිනීවලේ අස්ථි සාම්පල පහක කාබන් කාල නිර්ණය වාර්තාව සිකුරාදා (15) රාත්‍රී ලැබුණු බව මන්නාරම අධිකරණ වෛද්‍ය විශේෂඥ සමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය
.
 
කාබන් කාල නිර්ණය වාර්තාව ලබන බදාදා (20) මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන බව ද රාජපක්ෂ මහතා කීවේය.
 
තවත් අස්ථි සාම්පලයක කාල නිර්ණය වාර්තාව ලැබීමට නියමිත බව ද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.
 
මන්නාරම සමූහ මිනීවල සම්බන්ධ පරීක්ෂණයේ ප්‍රධාන විමර්ශකයා වන්නේ අධිකරණ වෛද්‍ය විශේෂඥ සමින්ද රාජපක්ෂ මහතාය.
 
ඒ මහතාට අන්තර්ජාලය හරහා ලැබුණු තොරතුරු කුරුයිර් මගින් අධිකරණයට ද ලැබීමට නියමිතය.