(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

ඇමෙරිකානු පුරවැසියන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමේ දී නැවත සළකා බලන්නැයි දන්වමින් පනවා තිබූ සංචාරක අවදානම ලිහිල් කිරීමට ඇමෙරිකා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමේදී ඇමෙරිකා පුරවැසියන්ට තුන්වැනි මට්ටමේ අවදානමක් පනවා තිබූ අතර එය දෙවැනි මට්ටම දක්වා ලිහිල් කර තිබේ.

එසේ වුවත් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා නිසා ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරය කිරීමේදී පරෙස්සම් වන්නැයි ද ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය එරට වැසියන්නට තවදුරටත් අනතුරු අඟවා ඇත.

සංචාරක අවදානම් පහත හෙළීමට අමතරව ඇමෙරිකානු රජයේ නිලධාරීන්ගේ පවුල්වල අවුරුදු 18ට අඩු පුද්ගලයන්ට සහ එම රජයේ හදිසි නොවන රැකියාවල නියුතු නිලධාරීන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කිරීමට ද ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත.

පවතින ආරක්ෂක පරිසරය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඇමෙරිකානු පුරවැසියන්ට ආරක්ෂාව සැලසීමට ඇමෙරිකානු රජයට හැකියාවක් නැතැයි ද ත්‍රස්තවාදීන් පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රහාර එල්ල කරන බැවින් පරෙස්සම් වන්නැයි ද ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර ඇත.

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මාලාවෙන් පසුව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීම නැවත සළකා බලන්නැයි දැනුම් දෙමින් සංචාරක අවදානම මට්ටම තුන්වැනි මට්ටම දක්වා ඉහළ දැමීය.