(තුසිත කුමාර ද සිල්වා)

අලුත්ගම නගරය හරහා අද (18) රාත්‍රියේ හමාගිය දැඩි සුළඟින් අළුත්ගම දුම්රිය ස්ථානයේ කොළඹ දෙසට ධාවනය වීම සඳහා නවතා තිබූ දුම්රියක් මතට ගසක් කඩා වැටීමෙන් අළුත්ගම දුම්රිය ස්ථානය පසුකර ගාල්ල දෙසට ධාවනය වූ මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය කිහිපයක් ප්‍රමාදවී ධාවනය කිරීමට සිදු වූ බව අළුත්ගම දුම්රිය ස්ථානයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

ගාල්ල සිට සවස 6.30 ට අලුත්ගම දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණි මෙම දුම්රිය අලුත්ගම දුම්රිය ස්ථානයේ නවතා තිබියදී රාත්‍රී 7.00 ට පමණ මෙම ගස හමාගිය දැඩි සුළඟින් එම දුම්රිය මතට කඩා වැටී ඇතැයි දුම්රිය ස්ථානයේ ප්‍රකාශකයා පැවැසීය.

දුම්රිය සේවකයින් අද රාත්‍රීයේම එම ගස කපා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළේය.