70 වෙනි ඉන්දියානු ජනරජ දිනය සැමරීමේ උත්සවය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහකොසාරිස් තරංජිත් සිං සන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහකොසාරිස්  නිලනිවසේ දී අද (26) පැවැත්විණි.                        

(ඡායාරූප - ඉෂාන් සංජීව)