වසර 100 ක් තුළදී දැක ගත හැකි බව පැවසු දිර්ඝතම චන්ද්‍රග්‍රහණය ඇසළ පුන් පොහෝ දින අහසේ දිස්වූයේ මේ ආකාරයෙනි.

(ඡායාරූප - ආණමඩුව හිරාන් ජයසිංහ)


 

 

 

(ඡායාරූප - අම්පාර වසන්ත චන්ද්‍රපාල)