(රෝවන් පෙරේරා)  


වැසි ඉල්ලා දෙවියන් යදින තබ්බෝව ගොවි ජනතාව තබ්බෝව ජලාශයේ පිරිත් කියමින් අද (25) රැය පහන් කලේ තබ්බෝව වැව් තාවල්ලේය.


වසර දෙකක පමණ කාලයක සිට පවතින අධික නියඟය සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් තබ්බෝව ජලාශය ඇතුළු වැව් අමුණු රැසක් සිඳීයාමෙන් ගොවිජනතාව දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වී සිටින බව ගොවින් පවසයි.