ඡායාරූප - රංජිත් රාජපක්ෂ (බදුල්ල)

 

ඡායාරූප - පාලිත ආරියවංශ (බදුල්ල)

ඡායාරූප - ජවුෆර් ඛාන් (මඩකලපුව)

ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක (කොටුව)

ඡායාරූප - ඩික්සන් වසන්ත (මරදාන හා කොටුව)

ඡායාරූප - සුදත් එච්. එම්. හේවා (හැටන්)

ඡායාරූප - බී.ජී. චතුරංග(අනුරාධපුර)