අදට යෙදී ඇති නවම් පෝය දිනය නිමිත්තෙන් කැළණිය රජමහ විහාරයට පැමිණි බැතුමතුන්ආ ගමික වතාවත්වල යෙදන අයුරු 

 

ඡායාරූප - චතුර එස් කොඩිකාර