(ඉෂාන් සංජීව)

බහුදින ධීවර යාත්‍රාවලට පැවැති මිලටම ඉන්ධන ලබා දෙන්නැයි පවසමින්  බහුදින ධීවර හිමියන්ගේ සංගමය අද (23) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත් වීණි.