(ගයාන් අමරසේකර)

පාර්ලිමේන්තුවේ පසුගියදා සම්මතවූ පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ ප්‍රාදේශීය සභා සංශෝධන, නගර සභා සංශෝධන, මහ නගර සභා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත් තුනට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අද(12) අත්සන් තැබීය.