දුම්රිය වර්ජනය තෙවැනි දිනටත් ක්‍රියාත්මක වු අද (10) කොටුව සහ මරදාන සිට දුම්රිය 19 ක්  ධාවනය වන බව දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දුම්රිය මගීන් අති විශාල පිරිසක් අද සවස් වරුවේ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණි සිටින අයුරු දක්නට ලැබිණි.

 

ඡායාරූප - ළහිරු හර්ෂණ