( හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ- හැටන් )

(අනීෂා මානගේ  -ඡායාරූප  බෙලිඅත්ත)

(ජවුෆර්ඛාන් -මඩකලපුව )

 

(දයාරත්න ඇඹෝගම- අනුරාධපුරය)

(ලහිරු  හර්ෂණ - කැලණිය )

(ලහිරු  හර්ෂණ - කොළඹ)

(ලලිත් චාමින්ද  -ගාල්ල)

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු සේවකයන් ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් අද (4)  දිවයින පුරා  දුම්රිය ස්ථානයන් වසා දමා තිබිණි.
 මේ හේතුවෙන් අද දුම්රිය මගිහුද දැඩි අසිරුතාවට ලක්වූහ.දුම්රිය ස්ථාන වසා දමා ඇති අයුරු  ඡායාරූපවලින් දැක්වේ.

( ,රංජිත් රාජපක්ෂ, අනීෂා මානගේ, ජවුෆර්ඛාන්,දයාරත්න ඇඹෝගම, ලහිරු හර්ෂණ,ලලිත් චාමින්ද  )