රෝවන් පෙරේරා 
 
මහා වැසි වැස ජලය ගලා තබ්බෝව ජලාශය පිටාර ගලා ගොස් මාස තුනක් ගතවන විට අක්කර අඩි 15.400 ජලය රඳවන ජලාශයේ ජලමට්ටම අක්කර අඩි 7.000 දක්වා පහත වැටී ඇති බව පුත්තලම වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු දිලීප හෙට්ටි ආරච්චි මහතා පැවසීය.


පවතින අධික අව්ව සහා සුළං තත්වය නිසා කුඹුරු වලට ජලය මුදා හැරීම නිසා ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් පහත වැටෙන බවද ඔහු පැවසීය.


තබ්බෝව ජලාශයට එකතුවන ජලය විශාල භූමි පරාසයක පැතිරී තිබීම හේතුවෙන් තද අව්වත් සමඟ ජලය වාෂ්ප වීමත් ජලය අඩුවීමට හේතුවක් බව වාරි බළධාරීන් කියයි.