දුම්රිය වර්ජනයත් සමඟ දුම්රිය මගීහු රැසක් අපහසුතාවට පත්ව සිටිති. කොටුව දුම්රිය ස්ථානය මෙන්ම කොටුව දුම්රිය ඉදිරිපිට මාර්ගයද මගීන්ගෙන් පිරී ගොස් තිබේ.

කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වී ඇති අතර පොලිස් කැරලි මර්දන ඒකකයෙන් ද කැඳවා තිබේ.
 
ඡායාරූප - චතුර එස් කොඩිකාර