ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ උද්ඝෝෂණයක්  අද කොළඹදී පැවැත්විණි. එහි අවස්ථා ඡායාරූපවලින් දැක්වෙයි.

 ( ඡායාරූප ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි)