බොස්නියා ක්‍රෝට් ජාතික 72 හැවිරිදි සොලොබොඩාන් ප්‍රාල්ජැක් නෙදර්ලන්තයේ හේග් නුවර යුද අපරාධ අධිකරණය තුළදී වස පානය කළ අයුරු.

 

 

සේයාරුව : අන්තර්ජාලයෙනි.
පරිගණක පිටු සැකසුම : විරාජ් ඩිල්ෂාන්