ලයිබීරියාවේ ජාතික ධනය වංචා කළ දේශපාලනඥයන්ට අධිකරණයෙන් නියම වූ දඩුවම මහජනයා ඉදිරිපිට වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමය.