ගම් වැදුණු ගං වතුරෙන් උන්හිටිගමන් උන්හිටිතැන් අහිමි වුණු කළුතර දිස්ත්‍රික් ජනතාවට සහන සැලසූ මෙහෙයුමකදී මහවැලි සංවර්ධන හා පාරිසරික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා එක්ව සිටි අයුරු සේයාරුවෙන් දැක්වේ.


හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයකුගේ පුත්‍රයකුද වන අනුරාධ ජයරත්න මහතා පරිප්පු ගෝනියක බර කරට ගැනීම වඩාත් වැදගත් වන්නේ ජනතාවගේ ජීවන බර කොතෙක්දැයි එමගින් වටහාගත හැකි හෙයිනි. ඇමති බර රටට අඩුවනු ඇත්තේද එමගිනි.

සේයාරුව : අන්තර්ජාලයෙනි